Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (a továbbiakban: GDPR) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának előírásait és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat figyelembe véve nyilatkozom,

hogy a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) által működtetett zem.zuglo.hu/ honlapon történő regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulásomat adom.

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy

  • - hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom,
  • - a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeimet részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a regisztráció megküldését megelőzően megismertem.