Adatvédelem és felhasználási feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, mert a honlapon személyes adatok kezelése történhet, amelynek többféle jogkövetkezménye lehet!

 

Adatkezelési tájékoztató

a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda programjában résztvevők számára

 

 

 1. Adatkezelő és adatfeldolgozó megnevezése:

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

mint a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda fenntartója

székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.

E-mail: kapcsolat@zesz.hu

Telefon: +36 1 469-4600

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 EU Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüatv.)
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

 

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adatok:

 

személyes adat

az adatkezelés célja

név

azonosítás, kapcsolattartás

a program megvalósításának igazolásához szükséges adat

lakcím

azonosítás, kapcsolattartás

a program megvalósításának igazolásához szükséges adat

telefonszám

 

 

kapcsolattartás

a program megvalósításának igazolásához szükséges adat

e-mail cím

 

 

kapcsolattartás

a program megvalósításának igazolásához szükséges adat

az egészségfejlesztési programban való részvétel ténye

 

a program megvalósításának igazolásához szükséges adat

 

A Zuglói Egészségügyi szolgálat, mint a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda fenntartója a támogatási program megvalósításának körében igazolni köteles, hogy 5800 fő zuglói lakos legalább 6 alkalommal részt vett az Iroda által ajánlott egészség-megőrzési programokban. Ezen szerződési kötelezettség teljesítése érdekében az itt megjelölt adatokat kezeli és továbbítja az Irányító Hatóság részére.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja továbbá az adatkezelő jogos érdekeink érvényesítése (az egészségfejlesztési tevékenységnek a támogató szervezet felé történő dokumentálása).

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Visszavonás hiányában az adatkezelés az egészségfejlesztési program befejezéséig tart.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes a Zuglói Egészségügyi Szolgálat munkavállalói, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, és a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda tevékenységében közreműködő személyek férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Ön személyes és egészségügyi adatait védjük a jogosulatlan hozzáféréstől. Ennek érdekében az iratokat zárható szekrényben őrzi, melyekhez hozzáférésre csak az indok valószínűsítése mellett az arra jogosult személyeknek van. A szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Zuglói Egészségügyi Szolgálat naplózza, amely lehetővé teszi annak utólagos ellenőrzését, hogy ki, mikor és milyen adatokhoz fért hozzá.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérhet tájékoztatást vonatkozóan, hogy milyen személyes adatait kezeljük, egyúttal kérheti a jogalap, az adatkezelési cél, a forrás és az adatkezelés időtartamának megjelölését; továbbá arra vonatkozó tájékoztatását, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk személyes vagy egészségügyi adatait.

 

7.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát.

 

7.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, ha

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből kezeltük,
  • az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  • saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • az adatait jogellenesen kezeltük,
  • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

A törlési kérelmet abban az esetben utasíthajuk el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolását írja elő, vagy az adatkezelés a jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges. Ilyen lehet a már megvalósult egészségfejlesztési tevékenységnek a támogató szervezet felé történő dokumentálása.

 

7.4. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítanánk, felhasználnánk.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 

7.5. Korlátozáshoz (zároláshoz) való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha vitatja az adatok pontosságát, ez esetben a zárolás addig tart, amíg nem ellenőrizzük az adatait.

Zárolást kérhet abban az esetben is, ha az adatai kezelése már nem szükséges, de Ön igényli az adatokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Zárolást kérhet akkor is, ha a 7.4. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a zárolás addig tart, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

7.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége. Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogai sérültek, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
 • postacím: 1530 Budapest Pf. 5;
 • honlap: http://www.naih.hu;
 • telefon: (+36 1) 391 1400;
 • telefax: (+36 1) 394 1410;
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogai sérültek, jogosult bírósághoz fordulni.